Expert på utveckling av person och organisation

Jag levererar förändring

Min verksamhet spänner över tre huvudsakliga områden.

  • Jag utvecklar verksamheter genom att skapa mer jämställda/jämlika organisationer.  Metoden är integrering och organisationen får en verktygslåda för fortsatt arbete.
  • Arbete med konstutveckling har gjort det möjligt att specialisera mig på att utveckla verksamhet och ledarskap hos just konstorganisationer med hjälp av olika jämlikhetsperspektiv.
  • Jag arbetar med personlig utveckling av jag och självbilder. Processen är skräddarsydd efter individuella behov.

Jämlikhets- och jämställdhetsintegrering

 

Drivkrafter för att arbeta för en mer jämställd/jämlik organisation kan vara legala, problem med diskriminering, dålig arbetsmiljö, ojämlik karriärutveckling för underrepresenterade grupper, en ledningsstruktur som saknar jämn könsfördelning, politiska riktlinjer, bristande förståelse för kärnverksamhetens genusperspektiv eller vilja att frigöra medarbetarnas potential.

Jag utvecklar verksamheter genom att skapa mer jämställda/jämlika organisationer.  Metoden är integrering och har utvecklats under ett stort antal uppdrag i vitt skilda verksamheter. Verktygslådan innehåller ett antal begrepp inom jämlikhetsområdet och lär organisationen att praktiskt tillämpa olika jämlikhetsperspektiv.

 

Hur gör man då för att jämställdhetsintegrera ledning, arbetsmiljö, beslutsprocesser, styrdokument, stöd- och kärnverksamhet?

Det innebär i praktiken att det är slut på att låta grupper, kommittéer, råd, projekt i form av sidospår utföra organisationens jämställdhetsarbete. I stället sker arbetet ”inne i” organisationens dagliga verksamheter och använder redan etablerade arbetssätt. Det handlar om att bygga på det som redan finns genom att lägga till perspektiv och förhållningssätt i vardagligt arbete och befintlig organisation.

Första steget är utbildning för chefer.

Det kan handla om individuell coaching eller handledning/utveckling av ledningsgrupper.  Då övar vi på att tänka på nya sätt om deras verksamhet och utgår från verksamhetsanalys ur olika genus- och jämställdhetsperspektiv. Valen av perspektiv skräddasys för uppdraget.

Ledningen identifierar därefter områden där det är angeläget för verksamheten att uppnå mer jämlika resultat. Återigen bygger vi på det som redan finns och därmed prioriteringar som redan gjorts.

De chefer som är ansvariga för dessa områden väljer därefter ut de arbetsprocesser som skall utvecklas och erbjuder de medarbetare som arbetar med dem till medarbetarutbildning.

Cheferna äger utvecklingsuppdraget och medarbetarna är den som utför arbetet i praktiken. Det är medarbetarna som under handledning räknar ut hur arbetsprocesser skall justeras för att generera nya och mer jämställda resultat. De som är nära en arbetsprocess är också bäst på att utveckla den. 

 

Andra steget är utbildning för medarbetare och eventuellt handledning av specialister.

I praktiken innebär det att rikta utvecklingsarbetet mot enstaka arbetsprocesser och säkerställa att fokus bibehålls.

Resultatet av utbildningen är att medarbetaren hanterar ”före” och ”efter” tillstånd. Hur genomfördes arbetsprocessen innan arbetet med jämställdhets- eller jämlikhetsintegrering? Hur skall den se ut efteråt? Vilken är mellanskillnaden?

 

I ett tredje och avslutande steg möts medarbetare och deras chefer i en gemensam halvdag.

process-eva-markMin roll är att facilitera medarbetarnas presentation av utvecklingsarbetets resultat för ledningen. Syftet är att respektive chef bibringas förståelse av vilken verksamhetsförändring de jämställdhetsintegrerade arbetsprocesser kräver.

Efter redovisningen beslutar ledningen om nästa steg. De säkerställer att övriga medarbetare och chefer får ta del av arbetet. Hur det skall resultaten integreras daglig verksamhet?

Den skisserade processen kan innehålla följande tjänsteleveranser som alla kan upphandlas var för sig eller i olika kombinationer. Allt efter behov.

 Utveckling av konstorganisationer och dess ledarskap

Jag har hjälpt ett stort antal konstorganisationer under mer än ett decennium att genom förändringsarbete ur olika jämlikhetsperspektiv utveckla verksamhet och ledarskap för att bättre nå målen i deras respektive uppdrag. 

Att arbetet fungerar framgångsrikt har sin grund i kombinationen av långvarig erfarenhet av traditionell organisations- och ledarutveckling samt arbete med konstutveckling. Det sist nämnda ger nämligen insikter om villkoren för fritt konstnärligt skapande. 

 

Konstutveckling

Jag undervisar vid konstskolor och har rik erfarenhet av akademisk konstutveckling i möten mellan konstnärliga praktiker och filosofi. Ett av mina specialområden är att verbalisera olika aspekter av den fria skapande för att på så sätt medverka till ökad professionalisering. Det handlar om att utveckla sitt skapande genom att verbalisera hur den egna konstnärliga arbetsprocessen går till.

Personlig utveckling genom samtal.

Jag arbetar med personlig utveckling av jag och självbilder. Processen är skräddarsydd efter olika behov. Det första steget är att vi tillsammans klargör vad du vill uppnå. Därefter planerar vi just din process.

Mitt arbete med utvecklande samtal vilar på grundutbildning i psykoterapi, beteendevetenskap och doktorsexamen i filosofi.  Därtill kommer praktisk erfarenhet av ledarutveckling och radikalt förändringsarbete i olika organisationer. Ofta med jämlikhetsperspektiv. 

Det finns en rejäl verktygslåda.