Projekt för uppdragsgivare (urval)

 

Praktisk jämställdhets- och jämlikhetsintegrering Region Blekinge 2018

En serie uppdrag för region Blekinge inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt, finansierat av Tillväxtverket och med syfte att ökad jämställdhet/jämlikhet i regionala utvecklingsprocesser. Mitt arbete gav deltagarna praktiska verktyg för både jämställdhets- och jämlikhetsintegrering.

Jag utformade en Kickoff för att lägga grunden till en gemensam bild av vad regionen kan göra för att uppnå jämställd regional tillväxt. Målgruppen var chefer och kontaktpersoner som arbetar med jämställdhet. Uppstarten satte igång arbetet med Förändringsagenter för jämställdhet.

Jag utformade och genomförde även en tvådagars ledarutveckling för regionala kulturchefer med intersektionellt perspektiv och workshop kring praktiska verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering för regionala strateger.

 

Filmutveckling Kulturförvaltningen, Göteborg 2016-

Kulturförvaltningen i Göteborg vill långsiktigt stärka Göteborg som filmstad till en attraktiv plats för alla filmintresserade att leva och verka i – men också besöka under kortare eller längre perioder. Förvaltningen har anställt en filmutvecklare för att stärka verksamhetsutvecklingen inom området. Mitt uppdrag har tydligt inriktning mot verksamhetsutveckling och uppdraget består av strategisk coachning som fördjupar förståelsen för filmutvecklarens uppdrag i skärningspunkten mellan konst, bransch, politik och samhällspåverkan.

 

Jämlikhetsintegrering Konstnärsnämnden 2014

konstnarsnamndenKonstnärsnämnden ingick i regeringens projekt Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JIM. Konstnärsnämnden ska enligt regleringsbrevet för 2014 bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att bättre uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Syftet med uppdraget var att utveckla metoder för att ge bättre, systematiska verktyg för att jämställdhetsintegrera arbetsgruppernas kvalitativa bedömningar inför beslut om stipendier och bidrag.

Jag arbetade under ett år med dessa grupper och författade dessutom en metodbok som ska användas av av nuvarande och framtida ledamöter.

 

Medarbetarutbildning SKL 2014

Jag genomförde under ett halvår medarbetarutbildning i form av jämställdhetsintegrering för specialister. Utbildningen hade formen av ”learning by doing” och innehöll handledning av arbete med case. Processen avslutades med att jag faciliterade medarbetarnas återrapportering till sina respektive chefer.

 

ledarutvecklingLedarutveckling Försvarsmakten 2007-2013

Jag har arbetat med ledarutveckling i Försvarsmakten efter det inledande samarbetet kring sexuella trakasserier som presenteras separat nedan.

Uppdragen har handlat om att arbeta med ledningar på olika förband och även olika former av central ledarutveckling på Högkvarteret. Ett av dessa uppdrag var att medverka under en stående punkt på utbildning för verksamhetsledare inom Försvarsmakten, ”Leder FM jämt”, 2009-2012.

 

Jämställdhetsintegrering Torslanda stadsdelsnämnd 2009-2010

Torslanda stadsdelsnämnd hade fått pengar av SKL för jämställdhetsintegrering. Det handlade om att ta fram en struktur för hur hela stadsdelen – alla förvaltningar, skulle jämställdhetsintegreras.

Jag genomförde fortlöpande grupphandledning för de specialister som skulle genomföra uppdraget under 1.5 år. I en av mig utarbetad parallellprocess hade jag individuell chefshandledning med deras chef.  Därtill gjorde jag framföranden som utvecklade verktygslådan.

 

Göteborgs universitet: Samverkan mellan humanister och näringsliv 2008-2009

Projektet finansierades med strategiska medel från rektor vid Göteborgs universitet. Jag samarbetade med prodekanen Martin Hellström i ett projekt som öppnade för dialog och samarbeten med företag i regionen. Det konkreta syftet med projektet var utbildning som motsvarar kraven på anställbarhet med hjälp av införandet av praktikplatser på mastersprogram. Dialogen skulle generera möjlighet till praktik (inom ramen för en tilltänkt praktiktermin) och förbättrar möjligheterna för studenter med humanistisk grundexamen att få anställning. Även (utökad) uppdragsutbildning och uppdragsforskning skulle kunna utgöra en naturlig form för samarbeten.

Ett studiebesök på NTNU i Norge som redan etablerat Humanister i praxis vilket just handlar om samverkan mellan humaniora och näringsliv utgjorde bakgrunden för genomförandet av projektet. Samarbetet med näringslivet etablerades i en process om tre halvdagsmöten under våren 2009 på Jonsereds herrgård. Projektets resultat blev ett beslut i fakultetsnämnden att införa praktikplatser på program vid humanistisk fakultet, Göteborgs universitet.

 

Jämställdhetsintegrering på Filminstitutet 2005-2007

Mitt uppdrag var en konsekvens av att dåvarande kulturminister gavs institutets i uppgift att skapa jämställd fördelning av filmstödet. Institutets VD gav mig i uppdrag att tillsammans med vice VD jämställdhetsintegrera konsulenternas arbetsprocess med bedömningar av ansökningar om filmstöd.

Mitt arbete innehöll ledarutveckling och fortlöpande medarbetarutbildning med flera konsulentgrupper. Utgångspunkten för utbildningarna var analys av konsulenternas arbetsprocesser ur genus- och jämställdhetsperspektiv och förändring av deras arbetssätt som skulle generera mer jämställt resultat. Och därtill seminarieverksamhet.

 

plats-scenExpertuppdrag kulturdepartementet 2005-2006

Jag fungerade som Jämställdhetsexpert på kulturdepartementet inom utredningen Plats på scen, betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, SOU 2006:42. Jag arbetade som huvudsaklig genusexpert i hela utredningsprocessen, höll föreläsningar, utbildningar samt skrev en artikel till utredningen.

 

Jämställdhetsperspektiv på filmbranschen 2006

På uppdrag av WIFT (Women in Film Team) har jag gjort genusanalys av ett intervjumaterial med intervjuer av företrädare inom olika led i filmproduktion. (Mark 2006)

 

jamstalldhet-tankande-strategierStudenters arbetsmiljö Chalmers 2002-2003

På uppdrag av högsta ledningen vid Chalmers arbetade jag tillsammans med en intern specialist med studenternas studiemiljö med inriktning mot sexuella trakasserier. Processen startade med ledarutveckling för högsta ledningen vid Chalmers och sedan systematiskt med samtliga sektionsledningar. Mitt arbete kompletterades med fortlöpande samarbete/handledning av interna specialister i förändringsarbete.

 

Sexuella trakasserier i Försvarsmakten 1999-2001

Uppdraget var att utbilda samtliga förband i Sverige om hur man arbetar professionellt med sexuella trakasserier. Det handlade om bemötande, att upprätta en handläggningsordning och även att arbeta proaktivt. Processen startade med ledarutveckling vid Högkvarteret och därefter utbildades nyckelpersoner vid samtliga förband. Företrädare för Högkvarteter följde processen som avslutades med en återrapportering till dem.

 

Ledningsgrupper

Norra Hisingens stadsdelsnämnd, Folkteatern i Göteborg, Lunds universitet, Stadsdelsnämnden i Härlanda, Göteborg, Förvaltningsledningen i Göteborgs stad, Stockholms stadsteater, Kulturrådet,  Svenska kyrkan.

 

Chefsutbildning/ledarutveckling

Upprepat, många års samarbete. 
 • Rikspolisstyrelsen, Länsststyrelsen i Västra Götalands län
 • Jordbruksdepartementet
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Nutek
 • Ledningsgruppen F17, Försvarsmakten
 • Göteborgsoperan
 • Verksamhetsledare inom försvarsmakten
 • Leder FM jämt
 • Högkvarteret, Försvarsmakten
 • Teaterförbundet/svensk scenkonst
 • Kunstens kvinner/Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo,
 • Rektorsutbildning, Utbildningsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet
 • Ledarskapsutveckling för forskningsledare, NTNU, Norge
 • Svenska kyrkan
 • Oslo universitet
 • Agder, Skådespelarförbundet i Norge
 • Musikhögskolan i Oslo
 • SLU
 • Järfälla kommun
Längre program. 

Ledarskapsprogram för prefekter respektive studierektorer vid Göteborgs universitet, 2002-2005. Programmen löper över 12 respektive 6 månader.