Projektledning Konstutveckling

 

Konstutveckling

Jag undervisar vid konstskolor och har mångårig erfarenhet akademisk konstutveckling genom möten mellan konstnärliga praktiker och filosofi. Ett av mina specialområden är att verbalisera olika aspekter av den fria skapandeprocessen för att på så sätt medverka till ökad professionalisering.

Genom att skapa villkor för att medvetandegöra och med egna ord beskriva konstnärliga arbetsprocesser hjälper jag i mina workshops studenter och elever att utveckla sin praxis.

Det är också vägen till samarbeten kring metodutveckling inom akademisk konstutveckling. Det handlar om att utveckla skapande genom att verbalisera hur den egna konstnärliga arbetsprocessen går till.

 

Referenser för konstutveckling i urval

 

Konstfack research week 2018 och 2019

Under temat Views on research höll jag en föreläsning med rubriken:On making theories of practices. Den reflekterade kring frågan: Hur tillverkas vetenskapliga teorier om praktiker som artikulerar dess egenart? Är startpunkten en teori? Eller påbörjas utforskningen inne i praxis? Vad krävs för att artikulera den levda teori som finns inbyggd i en skapande praktik?

 

Pedagogisk utveckling HDK, Göteborgs universitet, 2010-2018

Samarbetet med HDK handlar om workshops om bildning i konstnärlig skapandeprocess på temat Det personliga som verktyg. Jag har undervisat på flera nivåer, masterklasser i design samt kandidatprogram.

Utveckling, planering och genomförande i undervisning var resultat av samarbete med lektorer vid HDK.

 

Alingsås konsthall 2016

Jag iscensatte ett arbetande samtal med följande ingång: Hur gör man när man skapar? Vad händer innan det finns konstnärliga verk? Och hur svarar man överhuvudtaget på den frågan? Mitt svar är existentiellt. Villkoren för levande liv är utgör också betingelser för en rörlig arbetsprocess värd namnet.

 

Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän 2006-2014

Jag har haft ett samarbete med Gerlesborgsskolan. Det innehöll genom åren kompetensutveckling för lärarna, coaching av en VD och årliga workshops för årseleverna under 9 år.  Därtill har jag föreläst inom ramen för skolans kulturverksamhet.

Innehållet i dessa workshops utgår från frågan: Vad händer innan det finns ett verk? Det handlar om att utveckla sitt skapande genom att  verbalisera hur den egna konstnärliga arbetsprocessen går till.

 

KU-projekt: Workshop  Östra sjukhusets akutenhet 2010-2011

Jag var projektledare för ett konstutvecklingsprojekt finansierat av Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.  Inom projektet samarbetade jag med Mija Renström konstnär och lärare vid Högskolan i Skövde. Projektet finansierades med medel från Konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet.

Arbetet tog sin utgångspunkt från en fotoworkshop med konstnären Mija Renström. I workshopen har fem deltagare från Östra sjukhusets akutenhet arbetat med iscensatt fotografi. Syftet var att gestalta frågeställningar kring yrkesidentitet.

Resultatet ställdes ut hösten 2011 på en utställning vid Hasselblads Center. I utställningen ingick en bok, Att se sig själv från ett annat håll, Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet skriftserie nr.10. Boken är författad av mig och är resultat av min observation och analys av arbetsprocessen. I boken ingår även fotografier från workshopen, intervjuer med deltagarna samt en replik från Mija.

 

KU-projekt vid Teaterhögskolan i Stockholm: Att skapa teorier om konstnärliga praktiker 2008-2011

I egenskap av projektledare samarbetade jag med Pia Muchin, lektor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Projektet finansierades med medel från Teaterhögskolan i Stockholm.

Projektet rörde sig inom kunskapsområden som frågar efter den praxisbaserade kunskapens förhållanden till teori, konstens förhållanden till vetenskap och skillnader mellan humanistisk respektive konstnärlig forskning. Maktmedveten kunskapsproduktion gick som en röd tråd genomprojektet.

Metodutvecklingen utgick från ett personligt möte mellan en lärare i fysisk gestaltning, Pia Muchin, och en filosof, Eva Mark. Projektet frågar efter vad som händer i ett kunskapsutbyte som äger rum både i praktisk och teoretisk mening och på lika villkor mellan dessa båda personer. Arbetet innehöll för både Pia och Eva såväl praktiskt arbete med fysisk gestaltning och teoretisk reflektion i olika betydelser. Det pågick under fyra år och därmed en djupgående forskningsprocess med stark utveckling. Både Pia och Eva utvecklade under resans gång nya kompetenser.

Resultatet blev boken Mark, E. Muchin, P. (2011) Teorier ur kroppsliga praktiker, Falun, Carlssons.

 

Pedagogisk utveckling vid Valands konstskola, Konstnärlig fakultet, Göteborgs universitet 2008-2011

Projektet finansierades med strategiska medel från rektor vid Götebogs universitet och utgjordes av ett samarbete mellan Eva Mark och Peter Ojstersek, konstnär och lektor vid Valands konstskola. Projektledare var Eva Mark.

Syftet med arbetet var att integrera bildningsarbete i praktisk konstnärlig undervisning och att påverka Valands utbildningsplanering på så sätt att idé/teori och praktik/gestaltning bättre smälter samman. Studenterna skulle därtill utvecklas som grupp och individer. Dessa mål uppnås med hjälp av teoretiskt arbete med bildning.

Eva Mark genomförde sex heldagar inom ordinarie undervisning med årskurs två. Undervisningen ägde rum i öppen dialog och handlade om grundläggande filosofi och begreppsbildning med avseende på vad som händer inom konstnärlig praktik innan det finns ett verk.

Dagarna gav studenterna tillfälle att utveckla reflektion över vad som sker i konstnärligt arbetsprocess. Exempel på teman var: Vad är reflektion? Att analysera utan att det dör. Om rytm och balans, Vad är en självbild? Det personliga som verktyg och Omedvetna skapandeprocesser.

Den teoretiska reflektionen integrerades i det praktiska arbetet genom att Peter var närvarande i samtliga workshops och använde den reflektion som skapades där i ateljésamtal och andra sammanhang. Ett ständigt pågående samtal kring vad som skedde i gruppen mellan Eva och Peter var ett annat sätt att uppnå samspel mellan teori och praktik.

För Evas del innebar projektet pedagogiskt förnyelsearbete genom utarbetandet av en ny undervisningsform. Akademiskt teoretiskt innehåll presenterades i en workshopmodell som dels gjorde teorin rättvisa och dels praktiskt påverkade det konstnärliga arbetet i studenternas ateljeer.