Exempel på utbildning för medarbetare

 

Processutbildning: Jämställdhetsintegrering i praktiken 

 

Mina utbildningar ger inte serier av föreläsningar om genusvetenskap eller allmänna diskussioner utan ”learning by doing”. Syftet är att utveckla nya sätt att tänka och agera i sitt arbete genom att använda olika jämlikhetshetsperspektiv på ledningens beslutade, prioriterade och valda områden. Utbildningen ger de verktyg och det processtöd som varje medarbetare behöver för att kunna genomföra detta.

Här följer ett exempel på upplägg av en traditionell utbildning för medarbetare i praktisk jämställdhetsintegrering. Tyngdpunkten kan förskjutas och läggas på jämlikhetsintegrering beroende på vad vi kom fram till under chefsutbildning eller i uppdragsbeskrivningen. En sådan utbildning integrerar arbete med kön med andra jämlikhetsaspekter som etnicitet, ålder, funktionshinder för att nämna några exempel. 

Steg 1 

Utbildningstillfälle 1: Vad är jämställdhetsintegrering? Ledarutveckling

 • Samtliga chefer samlas till inledande ½-dag med mig som processledare. Jag arbetar med ledarutveckling i detta steg och går igenom vad jämställdhetsintegrering innebär i praktiken och vad det innebär att arbeta med case i en processutbildning om jämställdhetsintegrering.
 • Organisationsform? Styrkor? Svagheter?
 • Gemensam lunch för de chef och medarbetare som skall deltaga i utbildningen.

Steg 2

Formering av case

Utbildningstillfälle 2: Vad är jämställdhetsintegrering? Introduktion till deltagare

 • Avdelningscheferna har av högre ledning fått i uppdrag att välja ut var sin arbetsprocess som skall jämställdhetsintegreras. Antal projekt avpassas efter storlek på avdelningen. Cheferna är ”ägare” till utvecklingsuppdraget som medarbetaren utför.
 • Medarbetare som utses att arbeta med utvalda processer anmäls av respektive chef till utbildningen. Chef och medarbetare har gemensamt ansvar för uppdragets genomförande, utifrån sina olika roller.
 • Utvalda case skickas till mig.
 • Gruppen delas in i grupper för ömsesidig coaching och handledning av mig.
 • Samtliga deltagare träffar mig en halv dag för inledande föreläsning i dialog om jämställdhetsintegrering i praktiken och vad det innebär att då arbeta med case.

Steg 3 

Handledningstillfälle 1

 • Fokus i deltagarnas arbete med case är att det skall fungera som en lärprocess. Handledningen skall säkerställa ökad förståelse av jämställdhetsintegreringens praktik. Syftet är att förstå mellanskillnaden mellan den arbetsprocess som är utgångspunkten med den process som skapas med hjälp av att olika integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i arbetet. 
 • Samtliga deltagare har startat arbetet med sina case och i förväg skickat in presentation av arbetet samt de frågeställningar hen önskar diskutera under handledning med mig. 
 • Heldag med individuell handledning i grupper enligt schema.

Steg 4

Utbildningstillfälle 2: Jämställdhetsintegreringens verktygslåda

 • Jag inleder heldagen med reflektion kring gemensamma trådar under första handledningstillfället. Därefter följer en dialogföreläsning om olika verktyg som används inom jämställdhetsintegreringens praktik och vad som händer när de kombineras.
 • Efter lunch arbetar deltagarna med sina case och coachar varandra i sina grupper. Jag finns tillgänglig för handledning för den som vill.

Steg 5 

Handledningstillfälle 2

Samma struktur som under det första handledningstillfället.

Steg 6

Utbildningstillfälle 3: Jämställdhetsintegrering versus jämlikhetsintegrering

 • Halvdag med en dialogföreläsning som utvidgar och fördjupar kunskap om jämställdhetsintegrering i praktiken. Här kopplas jämställdhetsintegrering till arbetet med andra jämlikhetsaspekter än kön. Presentationen beskriver ur ”göraperspektiv” tre grundläggande spår i dagens arbete med jämlikhet som samtliga är berättigade och utgör aspekter av en överlappande dynamik. Därefter beskrivs en konkret praktisk situation i arbete med jämställdhetsintegrering. Händelsen tolkas och hanteras helt olika beroende på vilket av de tre spåren som är uppdraget. 
 • Efter lunch arbetar deltagarna med sina case och coachar varandra i grupp. Jag finns tillgänglig för handledning för den som söker upp.
 • Inlämning av case efter detta steg.

Steg 7

 Avslutande möte med chefer och medarbetare

 • Förberedelse: Deltagarna lämnar över sitt arbete med case till respektive chef. 
 • Deltagarna gör korta presentationer av sina resultat för samtliga chefer. Under detta pass delar medarbetarna med sig av erfarenheter, reflektioner och resultat av arbetet. 
 • Diskussion kring allas erfarenheter av praktisk jämställdhetsintegrering. Jag fungerar som samtalsledare.
 • Efter redovisning är det ledningen som beslutar om nästa steg. Cheferna kopplar resultaten till organsationens jämställdhets- och övriga jämlikhetsarbete samt säkerställer hur övriga medarbetare och chefer bör involveras. Hur skall de ta del av resultatet? Vilka konkreta initiativ bör organisationen att ta för att ta arbetet vidare?