Verksamhetsanalys ur genus- och jämställdhetsperspektiv

 

En verksamhetsbeskrivning innehåller svar på frågorna om varför man finns och vilka man är. Dessutom framgår vad verksamheten skall leda till, dess resultat. En sådan beskrivning är resultatet av verksamhetsanalys.

Syftet med jämställdhetsintegrering är att förändra verksamhetens resultat i en mer jämlik riktning. Det handlar om både systembevarande och systemförändrande förändringar. Utgångspunkten är analys ur genus- och jämställdhetsperspektiv.

Här följer några exempel på utgångspunkter för jämställdhetsintegrerad verksamhetsanalys:

Verksamhetens konsekvenser: Vilka grupper berörs av verksamheten? Hur påverkas kvinnor och män? Får beslut som vid en första anblick framstår som könsneutrala olika konsekvenser för könen? Missgynnas eller gynnas kvinnor och män som grupp eller individer?  Vem är den normala användaren av produkter eller tjänster?

Kärnverksamhetens innehåll: Hur kan vi förstå kärnverksamhetens innehåll utifrån vad som i kulturell mening räknas som kvinnligt respektive manligt? Hur styrd är kärnverksamheten av könsrelaterad normering?

Intern organisation: Har kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i organisationen? Hur är makten fördelad mellan kvinnor och män? Hur är resurserna fördelade mellan kvinnor respektive män? Hur ser arbetsmiljön ut ur jämställdhetsperspektiv? 

Verksamhet och samhällsutveckling: Hur kan verksamheten bidra till ökad jämställdhet i samhället?